Про Баскетбольну академію

громадської організації «Баскетбольний клуб «Говерла»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.БАСКЕТБОЛЬНА АКАДЕМІЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БАСКЕТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ГОВЕРЛА» (далі – Баскетбольна академія) є відокремленим підрозділом ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БАСКЕТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ГОВЕРЛА» (далі – Громадська організація), яка є добровільною, незалежною, неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує громадян України та створена для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів, для реалізації мети і завдань, передбачених Статутом Громадської організації.

1.2. Баскетбольна академія створюється, відповідно до Статуту Громадської організації, за рішенням Загальних Зборів Громадської організації, без набуття статусу  юридичної особи.

1.3. Баскетбольна академія здійснює діяльність без одержання та розподілу прибутку серед членів відокремленого підрозділу та Громадської організації, керівних органів відокремленого підрозділу та Громадської організації.

1.4. Баскетбольна академія як структурне утворення Громадської організації без статусу юридичної особи,  повністю розділяє мету, завдання та напрями діяльності Громадської організації та керується у своїй діяльності статутом Громадської організації, рішеннями керівних статутних органів Громадської організації, які є обов’язковими до виконання, власним Положенням та рішеннями керівних органів відокремленого підрозділу.

1.5. Баскетбольна академія може мати свою символіку, яка затверджується на загальних зборах відокремленого підрозділу та використовується поруч із символікою Громадської організації.

1.6. Баскетбольна академія використовує назву ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БАСКЕТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ГОВЕРЛА» з доповненнями, що визначають її місце в організаційній структурі.

Повне найменування відокремленого підрозділу Громадської організації:

українською мовою: БАСКЕТБОЛЬНА АКАДЕМІЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БАСКЕТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ГОВЕРЛА»;

англійською мовою: BASKETBALL ACADEMY OF THE PUBLIC ORGANIZATION «BASKETBALL CLUB «GOVERLA».

Скорочене найменування відокремленого підрозділу Громадської організації

українською мовою: БА ГО «БК «ГОВЕРЛА»,

англійською мовою: BA PO «ВС «GOVERLA

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРАВА, НАПРЯМИ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ БАСКЕТБОЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ

2.1. Основною метою діяльності Баскетбольної академії є розвиток дитячо-юнацького спорту, фахова системна підготовка юних баскетболістів; матеріальне, фінансове та організаційне забезпечення участі дитячих та юнацьких баскетбольних команд у Всеукраїнській юнацькій баскетбольній Лізі, інших змаганнях та турнірах міжнародного, вітчизняного та місцевого рівня; популяризація та розвиток баскетболу в Україні; сприяння фізичному, духовному та патріотичному вихованню молоді, формуванню всебічно розвинутих особистостей вихованців

2.2. Баскетбольна академія визначає для себе наступні завдання:

2.2.1. сприяння в організації та проведення різноманітних спортивних змагань з баскетболу, спортивно-оздоровчих заходів, показових виступів та інших заходів;

2.2.2. організація та проведення без отримання прибутку турнірів, навчально-тренувальних зборів із залученням вихованців інших навчальних та спортивних закладів;

2.2.3. організація відпочинку та реабілітації вихованців Баскетбольної академії, інших навчальних та поза навчальних закладів;

2.2.4. підготовка та фізичне виховання висококваліфікованих спортсменів-баскетболістів, а також громадського фізкультурного активу для ведення масової роботи з фізичної культури і спорту, зокрема баскетболу;

2.2.5. пропаганда спорту шляхом організації та фінансування діяльності баскетбольних спортивних клубів, гуртків, секцій, тощо;

2.2.6. співпраця із суб’єктами фізкультурно-спортивної діяльності та іншими фізичними та юридичними особами з метою підвищення рівня баскетболу в області та Україні;

2.2.7. вдосконалення системи підготовки кваліфікованих спеціалістів з баскетболу, впровадження інноваційних технологій з інтерактивних методик підготовки та підвищення кваліфікації тренерів з баскетболу;

2.2.8. забезпечення функціонування різновікових дитячо-юнацьких спортивних секцій з баскетболу;

2.2.9. виховання у дітей та молоді потреби у щоденних заняттях фізичною культурою та спортом;

2.2.10. налагодження взаємодії, встановлення контактів, обміну інформацією, надання підтримки та координація дій членів Громадської організації та Баскетбольної академії, Батьківської Ради, сприяння в реалізації їх спільних інтересів;

2.2.11. популяризація та утвердження здорового способу життя в суспільстві;

2.2.12. сприяння фізичному, духовному та патріотичному вихованню молоді;

2.2.13. широке залучення дітей та молоді до активної участі в розбудові української демократичної, правової, незалежної, соціальної держави та становленні громадянського суспільства;

2.2.14. залучення до процесу виховання та розвитку особистості вихованців їх батьків та інших членів сімей;

2.2.15. створення належних умов для самовизначення, самоорганізації, самореалізації, саморозвитку молоді та залучення її до всіх процесів розвитку суспільства;

2.2.16. сприяння розвитку дітей молоді у різних сферах життя;

2.2.17. ведення виробничої, господарської і комерційної діяльності, шляхом створення товариств, підприємств, установ, організацій із статусом юридичної особи для виконання Статутних завдань.

2.3. Для досягнення своєї мети та виконання завдань, визначених цим Положенням, Баскетбольна академія має право:

 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права;
 • проводити різноманітні заходи, спрямовані на реалізацією основних завдань Баскетбольної академії,
 • обмінюватися інформацією та досвідом із спеціалістами у сфері освіти, науки, охорони здоров’я та спорту;
 • запрошувати до участі в діяльності Баскетбольної академії фахівців, батьків, партнерів, представників українських та іноземних організацій, засобів масової інформації та інших зацікавлених осіб;
 • засновувати засоби масової інформації;
 • організовувати та брати участь у проведенні семінарів, лекцій, тренінгів, конференцій, круглих столів та інших науково-практичних заходів, з широкого кола питань, відповідно до статутних завдань, без мети одержання прибутку;
 • обмінюватися інформацією, а також фаховим, практичним досвідом з відповідними організаціями в Україні та за кордоном;
 • збирати, узагальнювати і вивчати, поширювати передовий світовий досвід у сфері статутних завдань;
 • брати участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації, лекційної пропаганди та в інший спосіб, не заборонений законом;
 • здійснювати методичну діяльність, організовувати та проводити соціологічні дослідження стосовно соціальних, політичних, економічних, екологічних, культурних, просвітницьких, молодіжних і інших суспільних проблем;
 • популяризувати свою назву, свою символіку та іншу атрибутику Баскетбольної академії, Громадської організації, розповсюджувати інформацію про діяльність та позицію Організації, пропагувати мету, принципи та завдання Організації, в тому числі через засоби масової інформації;
 • брати участь у національних та міжнародних науково-практичних заходах з питань, що входять до компетенції Організації;
 • вносити пропозиції, що стосуються виконання завдань Організації, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;
 • одержувати від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
 • самостійно визначати форми та системи організації оплати праці штатних працівників Баскетбольної академії;
 • може залучати до роботи в Організації за трудовим договором або договором підряду громадян, які не є членами Організації;
 • заохочувати членів Баскетбольної академії за активну діяльність та сприяння в розвитку Громадської організації ;
 • сприяти створенню оздоровчих, спортивних та інших соціальних об’єктів для членів Організації;
 • здійснювати взаємодію з органами державної влади, місцевого самоврядування, навчальними, позанавчальними закладами у сфері освіти, науки, охорони здоров’я та спорту в частині реалізації завдань баскетбольної академії;
 • реалізовувати інші права передбаченні чинним законодавством України.

Діяльність Організації може проводитися за напрямами, не забороненими законодавством України, які не суперечать меті та завданням, визначених цим Положенням та Статутом ГО «БК «Говерла». Зокрема, Баскетбольна академія:

 • фінансує поїздки дітей, спортсменів та їх тренерів на змагання;
 • організовує літній, зимовий та міжсезонний відпочинок, тренування, навчально-тренувальні збори, семінари, конференції, показові виступи;
 • забезпечує спортивним та туристичним інвентарем тренерів та вихованців, несе господарські витрати на забезпечення діяльності Організації;
 • звертається до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських організацій, засобів масової інформації та фізичних осіб із запитами, зверненнями, пропозиціями, спрямованими на досягнення мети та завдань Організації.

Для виконання статутних завдань Баскетбольна академія може співпрацювати, шляхом укладення відповідних договорів (немайнового характеру), з територіальними підрозділами органів державної влади, навчальними закладами, органами місцевого самоврядування, з фізичними та юридичними особами, з іншими об’єднаннями громадян, з питань, передбачених Статутом Громадської організації та в межах законодавства України й цього Положення з обов’язковим погодженням таких дій з Правлінням Громадської організації.

3. ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ БАСКЕТБОЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ

З метою реалізації поставлених завдань Баскетбольна академія в діяльності, регламентованій цим Положенням, використовує такі форми та методи навчально-тренувальної діяльності:

3.1. Групові тренування: в групах:

 • – початкової підготовки;
 • – попередньої базової підготовки;
 • – спеціальної базової підготовки
 • – підготовки до вищих досягнень.

3.2. Індивідуальні тренування за окремою схемою для кожного гравця, обраною тренером команди з урахуванням індивідуальних особливостей та рівня досягнень вихованця.

3.3. Тренінгові форми підготовки:

 • – з історії та теорії баскетболу;
 • – з тактико-технічної підготовки з баскетболу;
 • – з психології спорту;
 • – з особистої безпеки.

3.4. Фізична підготовка:

 • – фітнес-зал (із залученням фітнес-тренера);
 • – тренажерний зал;
 • – спеціальна фізична підготовка.

3.5. Реабілітація:

 • – плавання (басейн КФВ);
 • – йога (із залученням фітнес-тренера);
 • – психологічні вправи та прийоми (із залученням психолога).

3.6. Заняття з англійської мови професійного спрямування.

3.7. Організація  навчально-тренувальних зборів.

3.8. Організація оздоровчого відпочинку (на морі, у Карпатах).

3.9. Забезпечення участі вихованців у Чемпіонаті України з баскетболу серед юнацьких команд – Всеукраїнській юнацькій баскетбольній Лізі, в інших всеукраїнських  та міжнародних змаганнях та турнірах.

 

затверджено Загальними зборами  громадської організації
«Баскетбольний клуб «Говерла» від  25.09.2017 року протокол № 8